Zakelijk
Zakelijke verzekeringen

Ondernemen brengt kansen en risico’s met zich mee. Voor uw onderneming, uw personeel en voor u persoonlijk. Elk bedrijf en elke ondernemer heeft te maken met andere risico’s. Als ondernemer wilt u zich voor 100% kunnen focussen op uw bedrijf. Wij helpen u om de risico’s inzichtelijk te maken, te beheersen en goed te verzekeren.

Ons startpunt bij nieuwe (totaal)relaties, zowel zakelijk als particulier, is een inventarisatie van alle lopende polissen. Dit geeft een verhelderend overzicht van hoe u momenteel verzekerd bent. Vervolgens maken wij een voorstel met aanbevelingen of adviespunten om uw verzekeringssituatie te optimaliseren.
Geen verzekeraar is hetzelfde. In voorwaarden, premies, clausules en schadeafwikkeling zijn er grote verschillen. Wij werken met ruim dertig verschillende verzekeraars. Door onze jarenlange ervaring weten wij welke verzekeraars bepaalde risico’s het beste kunnen verzekeren op basis van de meest uitgebreide voorwaarden.
Uiteindelijk bieden wij u een overzichtelijk geheel van verzekeringen met een betere structuur en uniformiteit, een geoptimaliseerde dekking en meer service. U heeft één centraal aanspreekpunt.  Geef ons de verantwoordelijkheid over uw verzekeringen dan kunt u zich volledig richten op uw bedrijf/core business!

Hieronder beschrijven wij enkele verzekeringsoplossingen. Minder voor de hand liggende verzekeringen kunnen wij u ook aanbieden. Wij nodigen u graag uit voor een gesprek.

Bedrijfsaansprakelijkheidverzekering

In uw bedrijf kunnen fouten gemaakt worden. Dit kan echter schadelijke gevolgen hebben voor uw werknemers, klanten of anderen. U kunt hiervoor aansprakelijk worden gesteld. Dit kan als gevolg van opgelopen materiële- of letselschade. Wanneer u als ondernemer aansprakelijk wordt gesteld kan dit grote financiële gevolgen hebben voor u en uw bedrijf.
Laat u door ons goed adviseren hoe u zich tegen deze risico’s kunt verzekeren.

Productaansprakelijkheidverzekering

Volgens de wet bent u als producent / fabrikant aansprakelijk voor schade die wordt veroorzaakt door een gebrek in het product wat u op de markt heeft gebracht. Een product is  iedere roerende zaak, ook nadat deze een bestanddeel is geworden van een andere roerende of onroerende zaak.

Bij schade kunt u bijvoorbeeld denken aan waterschade door een ten gevolge van een productiefout lekkende wasmachine of door onjuiste etikettering wordt het gewas met de verkeerde insecticide bespoten waardoor het gewas schade oploopt.
De schade die een gebrekkig product heeft veroorzaakt kan fors en complex zijn. Het kan daarbij gaan om schade aan zaken, herstelkosten en gederfde winst, maar ook om letselschade, een daaruit voortvloeiende inkomstenderving en ziektekosten.

Beroepsaansprakelijkheidverzekering

Oefent u een zelfstandig beroep uit, dan is het verstandig het aansprakelijkheidsrisico ten gevolge van beroepsfouten ten opzichte van uw cliënten, opdrachtgevers dan wel andere derden te verzekeren.

Een beroepsfout, ontstaan door een vergissing, onachtzaamheid of onjuist advies, die uitsluitend vermogensschade tot gevolg heeft (dus zonder beschadiging van een zaak of letsel van personen) is onder de normale bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering niet gedekt. De beroepsaansprakelijkheidsverzekering geeft ook recht op juridische bijstand bij het verweren tegen al dan niet terechte aanspraken van derden.

Aansprakelijkheid werkgever motorrijtuigverzekering

Krijgt uw werknemer een ongeval tijdens de uitoefening van werkzaamheden, dan wordt u als werkgever geconfronteerd met omvangrijke kosten. Het ongeval kan plaatsvinden op de werkvloer of op locatie, maar ook tijdens verkeersdeelname voor werk, woon-werkverkeer en andere werkgerelateerde activiteiten. Met name claims voor letselschade kunnen zo hoog oplopen dat de bedrijfscontinuïteit in gevaar kan komen. Een motorrijtuigenverzekering of aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven biedt hiervoor niet altijd voldoende dekking.

De WEGAS personeelsschadeverzekering biedt de perfecte aanvulling voor iedere werkgever. U bent niet alleen verzekerd voor datgene waarvoor u volgens de wet of jurisprudentie schadevergoedingsplichtig bent, maar u kunt zich ook verzekeren voor overige schade die tijdens bedrijfsactiviteiten de werknemer is toegebracht.

Aansprakelijkheid voor milieuschade

Bij milieuschade denkt u waarschijnlijk niet meteen aan uw bedrijf. Toch kan het vrijwel elke ondernemer overkomen. Een lekkend koelsysteem kan bijvoorbeeld voor grote milieuproblemen zorgen. Regelmatig ontstaan problemen als door een brand gevaarlijke stoffen zoals asbest vrijkomen en vervolgens verspreid raken in de omgeving. Ook verontreinigd bluswater kan een forse milieuschade opleveren. Bijvoorbeeld doordat er isolatiemateriaal en / of kunststofbouwmaterialen verbranden. De kosten kunnen zeer hoog oplopen. In veel gevallen adviseren wij daarom het risico te verzekeren.

Brandverzekering

Gebouw
Bedrijfspanden zijn kostbaar en veelal kwetsbaar. In tegenstelling tot een woning krijgt u dagelijks vele mensen over de vloer. U werkt met grotere energiebehoeften, speciale installaties, grote kostbare voorraden of gevaarlijke stoffen. Dit zijn allemaal nog maar risico verhogende factoren van binnen uit, maar van buiten af loeren ook gevaren die beduidend groter zijn dan bij een woonhuis. U heeft meer glas, meer dak, kortom... meer gebouw. Het gevaar dat u getroffen wordt door brand, blikseminslag, schade door smeltwater, vandalisme of ontploffingen is dan ook beduidend groter dan in een privé-situatie. Met een uitgebreide gebouwenverzekering bent u verzekerd tegen al deze risico’s. Daarnaast bent u verzekerd tegen schade als gevolg van braak, diefstal van onderdelen van het pand, vorst en onvoorzien uitstromend water of olie.

Inventaris / goederen
Net als het gebouw kunt u de inventaris en/of goederen onderbrengen in een uitgebreide inventaris-goederenverzekering voor bedrijven. Hoewel u beide verzekeringen los van elkaar kunt sluiten, gaat het eigenlijk om een onafscheidelijke twee-eenheid, waarmee in één keer zowel het bedrijfsgebouw zelf als al wat erin staat goed verzekerd is. Naast de algemene verzekerde gevaren, zoals brand, sprinklerlekkage, sneeuw of smeltwater, regen, storm, hagel, blikseminslag, een aanrijding of aanvaring, luchtvaartuigen, ontploffingen, vandalisme en rellen, biedt een inventarisverzekering ook dekking tegen de risico's van schade als gevolg van diefstal na braak, vorst en onvoorzien uitstromend water of olie. Deze dekking geldt voor uw machinepark, gereedschappen, meubilair en inrichting, kantoormachines en de aanwezige goederenvoorraad.

Bedrijfsstilstand

De continuïteit van uw bedrijf is mede afhankelijk van uw bedrijfspand en goederenvoorraad. Het is daarom verstandig om maatregelen te treffen die de continuïteit van uw onderneming zoveel mogelijk waarborgen als uw bedrijfspand of goederenvoorraad door een calamiteit zoals bijvoorbeeld brand wordt getroffen.

Statistieken tonen aan dat veel bedrijven die door een grote brand worden getroffen dit niet overleven. Dit wordt met name veroorzaakt door de bedrijfsstilstand. Bedrijfsstilstand kan ook ontstaan door een brand in de directe omgeving van uw bedrijf.  Roet- en rookschade veroorzaken dan schade aan uw pand. Een afzetting kan er bovendien voor zorgen dat uw klanten of leveranciers u niet kunnen bereiken.

Met een op maat gemaakte bedrijfsschadeverzekering dekt u het bovengenoemde risico adequaat af. Zo is de continuïteit van uw bedrijf verzekerd!

Rechtsbijstandverzekering

De kans dat u, als ondernemer, in conflict komt met een andere partij wordt steeds groter. De regelgeving wordt steeds ingewikkelder en juridische bijstand is dan noodzakelijk. Vaak kunt u het alleen af. Steeds vaker ook niet!

Met de rechtsbijstandverzekering voor u als ondernemer bent u zeker van deskundige juridische hulp.

Wilt u zich ook indekken tegen financiële schade ten gevolge van juridische kwesties?
Laat u door ons adviseren!

Transportverzekering

Een transportverzekering is een algemene benaming voor soorten verzekeringen die samenhangen met de risico's van professioneel transport en reizen van goederen. Denk bijvoorbeeld aan de verzekering van uw lading en aansprakelijkheid van de vervoerder.

Ziekteverzuimverzekering

In iedere organisatie komt verzuim voor. Dit brengt wettelijke verplichtingen en financiële risico’s met zich mee. U bent namelijk financieel verantwoordelijk voor (langdurig) zieke werknemers. Met een verzuimverzekering bent u voor al uw werknemers goed verzekerd en wordt u ondersteund bij de re-integratie van zieke werknemers.

Cybercrime

Cybercrime is een groot probleem en de verwachting is dat dit door toenemende digitalisering alleen maar groter zal worden. Ook ondernemers zoals u,  zijn steeds vaker doelwit van cybercriminelen. Voor het bedrijfsleven zijn industriële spionage, afpersing en online diefstal van geld en klantgegevens en inbreuken op intellectueel eigendom de grootste kostenposten. Bij de consument gaat het om diefstal van persoonlijke gegevens en phishing.

Deze vormen van cybercrime kunnen leiden tot kostenposten vanwege directe schade, schadevergoedingen of boetes. Daarnaast zijn er indirecte kosten als imagoschade en kosten voor repressieve en preventieve maatregelen.

Wij kunnen u een cybercrimeverzekering aanbieden. Informeert u naar de mogelijkheden.

Website door: Dutch Media Lab